11

අමතර කොටස්

දාම රෝදය

සිලින්ඩරය

වාත්තු කිරීම

දාම රෝදය 2

පතුවළ

ගියර් රෝදය